มาตรฐานการให้บริการ

ไม่มีหมวดหมู่
Spread the love

การให้บริการการสงเคราะห์ผู้ต้องหาและผู้กระทำผิด

 การให้บริการ การทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ

 การให้บริการการตรวจพิสูจน์

 การให้บริการงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

 การให้บริการ การอุทธรณ์คำวินิจฉัยกรณีไม่เป็นผู้เสพหรือผู้ติดยาเสพติด/คำสั่งขยายระยะเวลาการฟื้นฟูฯ/คำสั่งไม่อนุญาตปล่อยตัวชั่วคราว

 การให้บริการการควบคุมและสอดส่อง

 การให้บริการงานสืบเสาะและพินิจตามคำสั่งศาล

 การให้บริการ การสืบเสาะและข้อเท็จจริงผู้ได้รับการพักการลงโทษ/ลดวันต้องโทษจำคุก

 การให้บริการการปล่อยตัวชั่วคราว