ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาองค์กร

บทความ
Spread the love

วิสัยทัศน์ (Vistion)

“เป็นองค์กรมาตรฐานในการสร้างหลักประกันความปลอดภัยของชุมชนจากผู้กระทำผิดในระบบการคุมประพฤติ ในปี 2563 “

พันธกิจ (Mission)

1. แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน

2. ขับเคลื่อนการทำงานแบบบูรณาการกับทุกภาคส่วนด้วยบุคลากรมืออาชีพ

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service